Писмен въпрос E-4816/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Оказване на помощ на жертви на наводнения в Индия