Дело C-528/06: Решение на Съда (седми състав) от 13 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/98/ЕО — Повторна употреба на информацията в обществения сектор — Липса на транспониране в предписания срок)