Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7845 — HCL Technologies Sweden/Volvo IT) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)