Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Συρία