2007/618/ЕО: Решение на Съвета от 18 септември 2007 година за назначаване на член от Финландия и заместник-член от Финландия в Комитета на регионите