Писмен въпрос E-2644/07 зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Трафик на стволови клетки и органи от убити украински новородени деца