Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2012 , για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ελαιόλαδου οι οποίες υποβλήθηκαν από την 2α Ιανουαρίου έως την 3η Ιανουαρίου 2012 στο πλαίσιο της τυνησιακής δασμολογικής ποσόστωσης και για την αναστολή έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τον μήνα Ιανουάριο του 2011