Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение представено на заседанието му от 6 ноември 2009 година относно проект на решение по дело COMP/38.589 — Стабилизатори за топлина (2) — Докладчик: Малта