Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5071 — AAC/Polaris/BabySam) Текст от значение за ЕИП