Писмен въпрос E-0844/08 зададен от Caroline Lucas (Verts/ALE) на Комисията. Тестове за откриване на биотоксини в мекотелите — методът Лоурънс за анализ чрез високоефективна течна хроматография (CLHP)