PROPCELEX Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2002/613/ЕО относно одобрените центрове за събиране на сперма от свине в Канада (нотифицирано под номер C(2006) 1258)Текст от значение за ЕИП.