Писмен въпрос P-4971/07, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Неправилно приложение от страна на държавите-членки на Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване