Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6253 — Talis International Holding/Raphael Valves Industries) Текст от значение за ЕИП