Регламент (ЕС) 2016/1120 на Комисията от 11 юли 2016 година за изменение на приложениe IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Текст от значение за ЕИП)$