Дело T-317/14: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на печка) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Триизмерна марка на Общността — Форма на печка — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Естество на използването на марката — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)