Регламент (ЕО) № 1482/2006 на Комисията от 6 октомври 2006 година относно откриването на постоянни търгове за препродажбата на общностния пазар на мека пшеница и ръж, държани от интервенционните агенции на държавите-членки с цел преработването им в брашно в Общността