Дело F-50/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 май 2016 г. — FS/ЕИСК (Публична служба — Срочно наети служители — Член 2, буква в) от УРДС — Срочно нает служител за упражняване на функциите на началник на отдел „в работна група на Европейския икономически и социален комитет“ — Член 44, втора алинея от Правилника — Повишаване в стъпка с обратна дата след изтичане на пробен период от девет месеца — Прилагане по аналогия към срочно наетите служители, непредвидено ratione temporis от УРДС — Пробен период sui generis, договорен извън хипотезите, предвидени в УРДС — Продължаване на договорения пробен период — Качество на престациите, оценено като недостатъчно, при изпълнението на функциите на началник на отдел — Преназначаване на неръководна длъжност — Привилегия при повишаването в стъпка, предвидена в член 44, втора алинея от Правилника)