Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)