Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 на Комисията от 5 януари 2016 година относно съвместното подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Текст от значение за ЕИП)