Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 8 септември 2016 г.$