2005/442/EK: Padomes Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar kuru pielāgo piemaksas, kas paredzētas Lēmumā 2003/479/EK par noteikumiem, kuri jāpiemēro attiecībā uz valstu ekspertiem un militāro personālu, kas norīkots uz Padomes Ģenerālsekretariātu