Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на4 март 1999 г.