Дело C-288/08: Решение на Съда (втори състав) от 19 ноември 2009 г. (преюдициално запитване от Svea Hovrätt, Швеция) — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB (Преюдициално запитване — Директива 93/42/ЕИО — Медицински изделия — Забрана за износ на предназначени за използване в зъболечението амалгами, които съдържат живак и носят знака за съответствие CE — Опазване на здравето и на околната среда)