/* */

Писмен въпрос E-6635/07, зададен от Mario Borghezio (UEN) на Съвета. Съвместно управление и защита на работещите