Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП