Заключение на генералния адвокат Trstenjak представено на31 март 2009 г. # Virginie Pontin срещу T-Comalux SA. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette - Люксембург. # Социална политика - Закрила по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки - Директива 92/85/ЕИО - Членове 10 и 12 - Забрана за уволнение в периода от началото на бременността до края на отпуска по майчинство - Съдебна защита на правата, произтичащи за страните в процеса от общностното право - Равно третиране на мъжете и жените - Директива 76/207/ЕИО - Член 2, параграф 7, трета алинея - По-неблагоприятно третиране на жена, свързано с бременност или с отпуск по майчинство - Ограничаване на способите за защита на жените, уволнени през периода на бременността. # Дело C-63/08. Pontin TITJUR