Решение на Комисията от 29 април 2004 година за определяне на основните параметри на техническите спецификации за оперативна съвместимост за подсистемите „Шум“, „Товарни вагони“ и „Телематични приложения за товари“, посочени в Директива 2001/16/ЕО (нотифицирано под номер С(2004) 1558)Текст от значение за ЕИП.$