Sprawa C-490/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 września 2012 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 617/2010 — Zgłaszanie Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej — Wybór podstawy prawnej — Artykuł 337 TFUE i art. 187 EWEA — Artykuł 194 TFUE)