Sag C-490/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. september 2012 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 — indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union — valg af retsgrundlag — artikel 337 TEUF og 187 TEA — artikel 194 TEUF)