Věc C-490/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. září 2012 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie ( „Žaloba na neplatnost — Nařízení (EU, Euratom) č. 617/2010 — Povinnost informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie — Volba právního základu — Články 337 SFEU a 187 SESAE — Článek 194 SFEU“ )