Дело C-490/10: Решение на Съда (втори състав) от 6 септември 2012 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Регламент (ЕО, Евратом) № 617/2010 — Съобщаване на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз — Избор на правното основание — Членове 337 ДФЕС и 187 АЕ — Член 194 ДФЕС)