Дело T-494/07: Определение на Първоинстанционния съд от 11 септември 2008 г.  — Италия/Комисия