Съобщение на датското правителство относно покана за подаване на заявления за лицензи за проучване и добиване на въглеводороди в района на Северно море текст от значение за ЕИП