Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 291/10/COL от 7 юли 2010 година за признаване на одобрените зони в Норвегия по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens