Писмен въпрос E-2161/09, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Лоши дългове на търговските банки