Решение (ЕС) 2019/2140 на Комисията от 21 октомври 2019 година относно държавна помощ SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) – Словашка република – Словашки данък върху оборота от продажбите на дребно (нотифицирано под номер С(2019) 7474) (само текстът на словашки език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)