Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/38.096/D1 — PO/Clearstream (Клиринг и сетълмънт) (съгласно член 15 от Решение на Комисията (2001/462/ЕО, ЕОВС) от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21 )