Писмен въпрос E-1688/08 зададен от Nikolaos Vakalis (PPE-DE) на Комисията. Европейски публикации в брайлово писмо