Решение на Комисията от 16/07/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4698 - APOLLO / CEVA / EGL) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)