Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Vuosikertomus 2007 Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 {SEK(2007) 840}