/* */

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Годишен доклад за 2007 г. относно политиката за развитие на Европейската общност и прилагане на външното подпомагане през 2006 г. {SEC(2007) 840}