Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV) Текст от значение за ЕИП