Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 278/2014 от 12 декември 2014 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2015/2145]