Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Технически корекции на финансовата рамка за 2010 г. в съответствие с промените в БНД (Точка 16 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление)