Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно предложението за регламент на Съвета (Евратом) относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (преработка) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))