Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз