Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи (13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC)