Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7918 — Indorama Netherlands/Guadarranque Polyester) (Текст от значение за ЕИП)