Предложение за препоръка на Съвета за европейски действия в областта на редките заболявания {SEC(2008)2713} {SEC(2008)2712}