Решение на Комисията от 18/11/2015 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7789 - THE CARLYLE GROUP / PA CONSULTING) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)